Stipendium

Ve školním roce 2020/2021 oborům vzdělání Potravinářská výroba (Cukrář) a Zahradnické práce (Květinář) poskytována, v průběhu jejich profesní přípravy, finanční podpora z rozpočtu Středočeského kraje. Cílem programu je podporovat aktivity vedoucí ke zvýšení počtu žáků v oborech vzdělání perspektivních na trhu práce.

Obsah směrnice:

 • Čl. 1 Finanční podpora (stipendium) žákům vybraných oborů vzdělání
 • Čl. 2 Podmínky udělení stipendia
 • Čl. 3 Způsob výběru podporovaných oborů vzdělání
 • Čl. 4 Způsob vyplácení příspěvku žákům školou
 • Čl. 5 Závěrečná ustanovení

Čl. 1 – Finanční podpora (stipendium) žákům vybraných oborů vzdělání

 • 1. ročník: 300,- Kč měsíčně, za vyznamenání v každém pololetí 1 000,- Kč
 • 2. ročník: 400,- Kč měsíčně, za vyznamenání v každém pololetí 2 000,- Kč
 • 3. ročník: 500,- Kč měsíčně, za vyznamenání v každém pololetí 3 000,- Kč

Čl. 2 – Podmínky udělení stipendia

 1. Žák se vzdělává v příslušném oboru vzdělání v denní formě vzdělávání nebo podle individuálního vzdělávacího plánu (§ 18 zákona č. 561/2004 Sb.).
 2. Žák má řádně omluvenou neúčast ve vyučování.
 3. Podmínkou pro vyplacení stipendia je hodnocení chování žáka stupněm „velmi dobré“ a neuložení kázeňského opatření (kromě napomenutí třídního učitele nebo učitele odborného výcviku).
 4. Pokud je žák na vysvědčení hodnocen stupněm „prospěl s vyznamenáním“ a současně splňuje podmínky pro přidělení měsíčního stipendia, náleží mu jednorázová odměna ve stanovené výši.
 5. V případě, že škola přijme žáka v průběhu školního roku, náleží žákovi při dodržení stanovených podmínek příspěvek, a to počínaje měsícem následujícím po dni přijetí.
 6. Měsíční finanční podpora není vyplácena za měsíc červen žákům 3. ročníků v oborech vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním listem
 7. Finanční podpora není vyplácena za období hlavních prázdnin.

Čl.3 – Způsob výběru podporovaných oborů vzdělání

 1. Odbor školství a sportu Krajského úřadu Středočeského kraje může pro další školní rok navrhnout aktualizaci podporovaných oborů vzdělání. Návrh projedná poradní orgán kraje Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, a v případě jeho přijetí je následně předložen ke schválení Radě Středočeského kraje. Seznam podporovaných oborů vzdělání je jednou z příloh tohoto dokumentu.
 2. Finanční podpora je určena žákům škol zřizovaných Středočeským krajem. Za realizaci programu ve školách odpovídají ředitelé škol.

Čl.4 – Způsob vyplácení příspěvku žákům školou

 1. Vyplácení finanční podpory bude prováděno do 15. dne následujícího měsíce za předcházející měsíc. V souvislosti s účetní uzávěrkou bude v prosinci vyplácena částka za listopad a prosinec, v červnu bude vyplácena částka za květen a červen.
 2. Pokud bude žákovi v prosinci vyplaceno stipendium a ten se po termínu výplaty proviní proti daným pravidlům, zohlední se tato skutečnost v následujícím období (leden až červen). Obdobná situace vzniklá po 15. červnu se dále nezohledňuje.
 3. Vyplacení stipendia bude potvrzeno výpisem ze školního účtu. Podklad pro vyplacení stipendia obsahuje: jméno, příjmení, ročník, obor vzdělání, částku vyplaceného příspěvku v Kč, NA(neomluvená absence), výchovné opatření/vyznamenání, číslo výpisu z účtu.

Čl.5 – Závěrečná ustanovení

 1. Na poskytnutí stipendijního příspěvku příjemcům nevzniká právní nárok.
 2. Středočeský kraj si vyhrazuje právo měnit podporované obory vzdělání, podmínky pro získání stipendijních příspěvků, výši stipendijních příspěvků, jakož i právo stipendijní program zrušit.
 3. V případě, že v rámci aktualizování stipendijního programu bude ze skupiny podporovaných oborů vzdělání některý vyřazen, zaniká tím nárok na stipendium pro žáky počínaje 1. ročníkem školního roku, od kterého je aktualizace platná. Nárok na stipendium pro žáky vyšších ročníků tím není dotčen – trvá dále po celou dobu studia.

Mgr.Dalibor Zdobinský
ředitel školy