Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „zákon“)

Níže naleznete povinně zveřejňované informace způsobem umožňující dálkový přístup dle § 5 zákona.

Seznam informací o povinném subjektu, který musí být zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, uvádí výše uvedené ustanovení ve svých odstavcích 1 a 2. Tyto informace se zveřejňují na webových stránkách škol a školských zařízení. Možnost zveřejnit určité informace pomocí odkazu stanovuje v konkrétních případech zákon, popřípadě vyhláška č. 515/2020 Sb., o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy.

Přesnou strukturu zveřejňovaných informací stanovuje Příloha č. 1 výše zmíněné vyhlášky.

1. Oficiální název:

Střední škola řemesel Kunice

Právní forma: příspěvková organizace

IZO: 108 052 991

2. Důvod a způsob založení

Činnost školy se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Zřizovatelem školy je Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5.

3. Organizační struktura

Statutárním orgánem příspěvkové organizace je její  ředitel (dále jen „ředitel“). Ředitel činí právní úkony jménem příspěvkové organizace ve všech věcech. Do funkce je jmenována a může být odvolána v souladu s § 166 školského zákona a vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích.

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

K Učilišti 18, 251 64  Kunice – Všešímy

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Adresa pro osobní návštěvu: K Učilišti 18, 251 64  Kunice – Všešímy

4.3 Úřední hodiny

Pondělí – pátek  9,00 – 15,00 hod.

4.4 Telefonní čísla

Tel. ředitel: 323 665 484

Tel. ředitelství: 323 665 483

  • provolba 7 – sekretariát
  • provolba 9 – účetní
  • provolba 0 – zástupkyně ředitele

Tel. škola: 323 640 082

  • provolba 1 – vedoucí školní jídelny
  • provolba 2 – internát a vychovatelna
  • provolba 3 – pedagogové a sborovna

ředitel školy (statutární orgán): Mgr. Dalibor Zdobinský

e-mail: reditel@ssrkunice.cz

mob.: 722 120 004

zástupce ředitele:

• Mgr. Bára Lupínková (zástupce statutárního orgánu), e-mail: bara.lupinkova@ssrkunice.cz

4.5 Adresa internetových stránek

webové stránky: www.ssrkunice.cz

4.6 Adresa podatelny

K Učilišti 18, 251 64  Kunice – Všešímy

Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

4.7 Elektronická adresa podatelny

E-mailová adresa: info@ssrkunice.cz

4.8 Datová schránka:

ID datové schránky: iyyybpp

5. Případné platby lze poukázat

Č.účtu: 141 890 297/0100; Komerční banka

6. IČ:

00410233

7. Plátce daně z přidané hodnoty

Škola není plátcem DPH.

8. Dokumenty

8.1 Seznam hlavních dokumentů

8.1.1 Dokumenty podléhající zveřejnění, do kterých je umožněno nahlédnout

• Zřizovací listina školy rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku – v listinné podobě v ředitelně školy.

• Údaje o rozpočtu v aktuálním a uplynulém roce – v listinné podobě v ředitelně školy.

• Školní vzdělávací programy – v listinné podobě v kanceláři zástupce ředitele.

• Dokumentace BOZP a PO – v listinné podobě v kanceláři zástupce ředitele.

• Účetní, majetková a hospodářská dokumentace – v listinné podobě v kanceláři účetní a hospodářky

• Soubor vnitřních směrnic a předpisů – v listinné podobě v kanceláři ředitele.

• Výroční zpráva o činnosti školy – v listinné podobě v ředitelně školy a dále na webu školy ZDE

• Školní řád, rozvrh vyučovacích hodin – v listinné podobě v ředitelně školy a dále na webu školy ZDE.

8.1.2 Dokumenty nepodléhající zveřejnění, do kterých je umožněno nahlédnout pouze při prokázání oprávněného zájmu (zejména zákonným zástupcem dítěte). Nahlížení může proběhnout formou předložení částečně anonymizované kopie dokumentu v případě, že dokument obsahuje též údaje, do kterých nahlížející není oprávněn nahlédnout

• Knihu úrazů a záznamy o úrazech dětí, žáků a studentů, popřípadě lékařské posudky – v listinné/elektronické podobě v kanceláři zástupce ředitele.

• Třídní kniha, která obsahuje průkazné údaje o poskytovaném vzdělávání a jeho průběhu – po předchozí domluvě s ředitelem školy v kanceláři zástupkyně ředitele elektronicky v systému Bakaláři.

• Doklady o přijímání dětí, žáků, studentů a uchazečů ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování – v listinné/elektronické podobě v kanceláři sekretariátu.

• Záznamy z pedagogických rad – v listinné/elektronické podobě v kanceláři zástupce ředitele.

• Plán hospitační a kontrolní činnosti, záznamy o provedených hospitacích a kontrolních zjištěních – v listinné podobě v ředitelně školy.

8.2 Rozpočet

Rozpočet školy a jeho střednědobý výhled je přístupný na webových stránkách Středočeského kraje (https://www.kr-stredocesky.cz/web/skolstvi/ekonomika) a listinné podobě v kanceláři účetní. 

9. Žádosti a informace

Při vyřizování žádostí o informace se postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

Žádat o informace lze:

  1. osobně – v kanceláři sekretariátu, zástupkyně ředitele nebo ředitele 
  2. písemně – osobně v sekretariátu, zástupkyně nebo ředitele školy, poštou na adresu K Učilišti 18, 251 64  Kunice – Všešímy, datovou schránkou iyyybpp
  3. e-mailem – ssrkunice@ssrkunice.cz
  4. telefonicky – 323 665 483
10. Příjem podání a podnětů

Žádosti a další podání je možné doručit osobně do ředitelny školy v úřední hodiny, zaslat písemně na adresu školy, elektronicky na emailovou adresu školy, prostřednictvím DS nebo telefonicky na telefonním čísle sekretariátu školy. Příjem žádostí a dalších podání se řídí podle svého obsahu zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.

Zákon č. 563/2004 Sb.o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

Zákon č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)

Vyhláška č. 27/2016 Sb.,o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři

Vyhláška č 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání

Vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení)

Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

METODICKÝ POKYN K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ, ŽÁKŮ A STUDENTŮ VE ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH ZŘIZOVANÝCH MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

11.2 Vydané právní předpisy

Povinný subjekt nevydává právní předpisy v rámci věcné působnosti. Soubor vnitřních směrnic je k dispozici v listinné podobě v úředních hodinách v kanceláři ředitele školy.

12. Úhrady za poskytování informací

12.1. Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazba nákladů na pořízení informace činí:

I. Za odeslání informace

Poštovné a jiné poplatky dle sazeb platného poštovního sazebníku

II. Osobní náklady

Osobní náklady, přesáhne-li doba zpracování a vyhledání informace 1 hod. a za každou další započatou hodinu … 200,00 Kč/hod.

III. Nepřesáhne-li částka za poskytnutí informací 50,- Kč, budou poskytnuty zdarma.

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žádná rozhodnutí o výši úhrad vydaná podle zákona o svobodném přístupu k informacím v případě stížnosti nebyla ve vztahu k povinnému subjektu za poslední dva roky vydána.

13. Licenční smlouvy

Škola nemá uzavřené licenční smlouvy.

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Na webových stránkách školy zde.

Osnova popisu úkonů orgánu veřejné moci

Podrobnější informace o úkonech orgánu veřejné moci naleznete na Portálu veřejné správy.

Položka osnovyPopis položky
Název úkonuRozhodnutí o právech a povinnostech žáka, nebo studenta (dále též společně jako „účastník“) v oblasti vzdělávání
V jakém případě ve věci jednatŘeditel školy rozhoduje z pozice orgánu veřejné moci v případech uvedených v § 165 odst. 2 školského zákona, které se týkají účastníka.
Charakteristika úkonuÚčelem úkonu je vydání rozhodnutí ředitele, kterým se mění práva a povinnosti účastníka v oblasti vzdělávání.Toto rozhodnutí je ve věci:a) přijetí ke vzdělávání ve střední škole podle § 59 školského zákona a následujících, vyšší odborné škole podle § 93 školského zákona a následujících a v konzervatoři podle § 88 školského zákona,b) žádosti o přestup, změnu oboru vzdělání, přerušení vzdělávánía opakování ročníku podle § 66 a 97 školského zákona,c) podmíněné vyloučení a vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení podle § 31 odst. 2 a 4 školského zákona,(dále též vše společně jako „charakteristika úkonu“)
Výsledek úkonuVýsledkem je rozhodnutí ve věci uvedené v bodu charakteristika úkonu.
Kdy věc řešitV případě, kdy účastník chce dosáhnout naplnění některé z položek uvedených v bodu charakteristika úkonu. Lhůty v jednotlivých věcech jsou uvedeny na stránce školy.V případě, že je ředitelem zahájeno řízení z moci úřední.Přihlášku ke střednímu vzdělávání odevzdá uchazeč pro první kolo příjímacího řízení do 1. března.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronickyK žádosti o přijetí ke střednímu vzdělávání se přikládá:a) vysvědčení z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy i po splnění povinné školní docházky,b) vysvědčení z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč ukončil nebo ukončí základní vzdělávání, pokud uchazeč získal nebo získá základní vzdělání před splněním povinné školní docházky,c) vysvědčení z šestého a sedmého ročníku základní školy, popřípadě ze čtvrtého a pátého ročníku základní školy, pokud se uchazeč hlásído prvního ročníku nižšího stupně šestiletého gymnázia, popřípadě osmiletého gymnázia,d) vysvědčení z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč plní nebo splnil povinnou školní docházku, pokud se uchazeč hlásí do prvního ročníku osmiletého nebo šestiletého vzdělávacího programu konzervatoře,e) doklady o získání středního vzdělání s výučním listem, pokudse uchazeč hlásí do nástavbového studia,f) doklad o získání příslušného stupně středního vzdělání, pokudse uchazeč hlásí do zkráceného studia pro získání středního vzdělánís výučním listem nebo zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou,g) lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání1), pokudje podle nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro příslušný obor vzdělání,h) doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazečese speciálními vzdělávacími potřebami,i) doklad o splnění povinné školní docházky, jde-li o uchazeče, který ukončil nebo ukončí povinnou školní docházku v zahraniční škole, vydaný zahraniční školou, neboj) osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční školou nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v případě, že se pro přijetí vyžaduje získání příslušného stupně vzdělání.(2) Součástí přihlášky nemusí být doklad (nebo jeho úředně ověřená kopie) uvedený v odstavci 1 písm. a) až d), pokud je klasifikace z příslušných ročníků na přihlášce za tyto ročníky potvrzena školou,ve které uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, případně ukončil nebo ukončí základní vzdělávání. Klasifikace v přihlášce ke střednímu vzdělávání, kterou ověřuje škola, potvrzuje škola otiskem razítka a podpisem ředitele školy nebo jím pověřeného zaměstnance.Vzor přihlášky k přijetí je obsažen na stránce zde www.ouvysehrad.cz, sekce „formuláře“.
Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronickyŽádost je možné podat také v elektronické podobě, a to:• do datové schránky školy,• e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen prostřednictvím prostého e-mailu).V žádosti musí být uvedeno:• jméno a příjmení žadatele,• datum narození žadatele,• jméno a příjemní zákonného zástupce žadatele,• místo trvalého pobytu, popřípadě jiná adresa pro doručování,• označení správního orgánu, kterému je žádost určena,• podpis osoby, která žádost podává (zákonný zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje; pokud je dítě zastupováno jinou osobou než zákonným zástupcem, je nutné doložit oprávnění dítě zastupovat).
Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovatŽádost může být podána také:• poštou,• osobním podáním.V žádosti musí být uvedeno:• jméno a příjmení žadatele,• datum narození žadatele,• místo trvalého pobytu, popřípadě jiná adresa pro doručování,• označení správního orgánu, kterému je žádost určena,• podpis osoby, která žádost podává (zákonný zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje; pokud je dítě zastupováno jinou osobou než zákonným zástupcem, je nutné doložit oprávnění dítě zastupovat).
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronickyVýše popsané úkony nejsou zpoplatněny.
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickyVýše popsané úkony nejsou zpoplatněny.
Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonuPředmětem úkonu není dávka nebo jiné plnění.
Opravné prostředkyProti rozhodnutí ředitele školy je možné podat odvolání v souladu s § 81 a násl. správního řádu. Odvolání se podává do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí u ředitele.Výjimkou je odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.
Časté dotazyNejsou známy.
SankceV řešených případech nejsou uplatňovány sankce.
PůsobnostŘeditel školy vykonává výše popsané úkony v rámci druhu působení veřejné moci „ostatní veřejná správa“.
OblastÚkon je vykonáván v oblasti vzdělávání.
Klíčová slovapřijetí ke vzdělávání ve střední škole
Počátek platnosti popisu úkonu1. 3. 2021
Konec platnosti popisu úkonuNení známo.
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systémuAgendový informační systémKód agendy A3082 Školský zákon