Organizace vzdělávání

Výuka je tvořena teoretickou částí se všeobecnými a odbornými předměty a praktickou částí s předmětem Odborný výcvik. S ohledem na speciální vzdělávací potřeby žáků je výuka organizována tak, že v týdnu je vždy zastoupena výuka teoretická i praktická. Teoretická výuka probíhá 2 dny v týdnu a praktická výuka 3 dny v týdnu. Rozsah teoretické výuky činí 14 hodin týdně u žáků 1. ročníků a 12 hodin týdně u žáků 2. a 3. ročníků, rozsah praktické výuky – odborného výcviku činí u žáků 1. ročníků 18 hodin týdně a u žáků 2. a 3. ročníků 21 hodin týdně.Vzdělávání žáků ubytovaných na internátě doplňuje v odpoledních hodinách výchova mimo vyučování.


Teoretické vyučování

Teoretické vyučování je tvořeno všeobecně vzděláváními a odbornými předměty zaměřenými dle jednotlivých oborů vzdělání. Teoretická výuka probíhá 2 dny v týdnu,  rozsah teoretické výuky činí 14 hodin týdně u žáků prvních  ročníků a 12 hodin týdně u žáků druhých a třetích  ročníků.

Odborný výcvik

Praktická část vzdělávání je naplňována předmětem Odborný výcvik, při kterém si žáci ověřují a upevňují teoretické znalosti z odborných předmětu a získávají praktické dovednosti potřebné pro výkon svého budoucího povolání. Odborný výcvik je vyučován 3 dny v týdnu, jeho  rozsah činí u žáků prvních ročníků 18 hodin týdně a u žáků druhých a třetích  ročníků 21 hodin týdně. Odborný výcvik je realizován  ve vlastních dílnách a také na externích pracovištích sociálních partnerů školy.

Výchova mimo vyučování

Střední škola řemesel Kunice nabízí svým žákům ubytování na internátě, pro tyto žáky je vzdělávání obohaceno o výchovu mimo vyučování, jejímž cílem je rozvíjení a upevňování kompetencí, potřebných pro úspěšný a plnohodnotný profesní i soukromý život. Výchova mimo vyučování se též zaměřuje na utváření osobnosti žáků v duchu zdravého životního stylu, na jejich společenské, kulturní a sportovní vyžití. Výše měsíčního poplatku za ubytování činí 650,- Kč. Stravné při plné penzi činí 80,- Kč/den.Do činnosti výchovy mimo vyučování patří např.: 

  • zájmové kroužky
  • výchovné besedy a přednášky
  • příprava na vyučování
  • relaxace, zážitkové hry, muzikoterapie
  • hry a soutěže

Výchova mimo vyučování je realizována v souladu se školním vzdělávacím programem internátu  SŠŘ Kunice ” S CHUTÍ DO ŽIVOTA”.  Kompletní ŠVP internátu ke stažení zde.